Együttműködő partnereink

Mecsek Völgység- Hegyhát LEADER Egyesület

Komlói és a Sásdi kistérség összefogásának eredményeként 2008. novemberében létrejött az a vidékfejlesztési közösség, mely az önkormányzati vezetőkből, civil szervezetek képviselőiből és vállalkozókból álló 194 alapító döntése alapján Mecsek Völgység Hegyhát nevet viseli. A vidékfejlesztési Egyesület célja többek között a természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás és az éghajlatváltozásokhoz kapcsolódó fellépés biztosítása; stratégiai célja a helyi lakosság életkörülményeinek javítása, az egész térség gazdasági-, társadalmi életének fejlesztése. Rövid távú cél az Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv keretén belül az Európai Uniós és a hazai forrásokra támaszkodva létrehozni egy olyan Leader akciócsoportot, amely lehetőséget biztosít arra, hogy céljaikat jórészt saját maguk határozzák meg és saját közösségük döntsön azok megvalósításáról. Mind a jelenlegi közösség, mind pedig a Leader akciócsoport működésének alapelve az alulról felfelé történő építkezés. Ez azt is jelenti, hogy a térség minden egyes állampolgárának lehetőséget kell biztosítani arra, hogy munkájával, véleményével segítse a közösség, illetve az egész térség céljainak sikeres megvalósítását.

Mágocsi Szociális Gondozási Központ

Az intézmény Öregek Napközi Otthonaként 1977 október 17-én 20 fő nappali ellátásával kezdte meg működését. A Gondozási Központ ma integrált ellátórendszerként működik, egy telephellyel.

Működési köre:

Házi segítségnyújtás: Mágocs

Ellátási szerződéssel: Alsómocsolád, Mekényes, Nagyhajmás

Szociális étkeztetés: Mágocs

Ellátási szerződéssel: Mekényes, Nagyhajmás

Idősek nappali ellátása: Mágocs

Demens személyek nappali ellátása: Mágocs

Család és gyermekjóléti szolgálat: Mágocs

Ellátási szerződéssel: Alsómocsolád, Mekényes, Nagyhajmás

Idősek Otthona: országos

Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény

Az intézmény 2014. július elsejével alakult. Hozzá tartozik a Könyvtár, a Művelődési Ház, a Helytörténeti Gyűjtemény és Alkotóház, a Rendezvényház és a Tekepálya mindezek külön épületben találhatók meg. Olyan többcélú intézmény, mely személyi és tárgyi eszközeinek felhasználásával Mágocs város lakosságának biztosítja a feltéteket az élethosszig tartó tanuláshoz, a sokoldalú művelődéshez, a kulturált szórakozáshoz.

A cél egy olyan felhasználóbarát intézményt működtetni, ahol az ellátás összhangban van a látogatók szükségleteivel, megfelel a közösség igényeinek, és a fenntartó is elégedett az ellátás minőségével. Fontos a civilekkel, alapítványokkal, vállalkozókkal való együttműködés, a kialakult hagyományos kapcsolat fenntartása és továbbfejlesztése is.

Baranya Megyei Kormányhivatal Komló Munkaügyi Központ

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatról szóló 315/2010. (XII.27.) kormányrendelet értelmében a munkaügyi központok 2011. január 1-jétől a megyei kormányhivatalok munkaügyi feladatokat ellátó szakigazgatási szerveként működnek.

A Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja új szervezeti struktúrával, a megyében lévő járási hivatalokhoz tartozó munkaügyi kirendeltségek szakmai irányításával folytatja tevékenységét.

Fontosabb feladatai:

 • munkahelyteremtéssel és a közfoglalkoztatási támogatásokkal kapcsolatos feladatokat végzése.
 • az álláskeresők ellátási rendszerének és az álláskeresők részére saját hatáskörben nyújtott támogatások rendszerének működtetése.
 • ha kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, elbírálják másodfokon a kirendeltségek által hozott határozatok elleni fellebbezéseket.
 • a közfoglalkoztatási munkavégzés közfoglalkoztatási szerződésben foglaltak szerinti teljesítésének ellenőrzése.
 • kapcsolatot tartanak a munkaerő-piaci szereplőkkel és munkaerő-piaci ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat végeznek.
 • ellátják azokat a munkaerőpiaci szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatokat, amelyeket nem a kirendeltség lát el.

Tett-Hely Ifjúsági Hálózat

A „Tett-Hely” fantázianévvel ellátott Ifjúsági Információs és Tanácsadó Központ az elmúlt 15 évben folyamatos fejlesztések során megyei hálózattá bővült. Jelenleg Pécs városában 7, a megyében további 15 iroda tartozik a hálózathoz.  A koordinálást a Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. végzi. Szolgáltatásai:

 • ifjúsági információszolgáltatás
 • tanácsadások (életvezetési, jogi, munkaerő-piaci, pályázati, stb.)
 • ifjúsági közösségfejlesztés
 • önkéntes program
 • gyakornoki program
 • Ifjúsági Klubok Szövetsége
 • sport általi nevelés
 • Képzések, szakmai napok szervezése
 • Baranyai Gyermek és Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum működtetése
 • Pécsi Ifjúsági Kerekasztal működtetése

Köz-Tér-Háló Alapítvány

Az alapítvány 2013. januárjában jött létre a hasonló nevű „Köz-Tér-Háló program a mélyszegénységben élők felzárkóztatásáért” című 2012-2014 között zajló projekt céljainak és az elindult felzárkóztatási folyamatoknak a továbbvitelére, támogatására. A halmozottan hátrányos helyzetű térségben elindult program települései: Alsómocsolád, Bikal, Kisvaszar, Mekényes, Nagyhajmás, Ág, Döbrököz, Gerényes, Szágy, Tormás, Varga.

A Köz-Tér-Háló projektben az előre megtervezett programok mellett sok helyi kezdeményezés is elindult, melyek megvalósításához támogatókat keresett és talált az Alapítvány. Többen segítettek természetbeni adományokkal, voltak olyanok is, akik pénzadománnyal járultak hozzá a legfontosabb programok megvalósításához.

Az Alapítvány küldetése: elsősorban azoknak a családoknak igyekszik segítséget nyújtani, akik tartósan a létminimum alatt élnek, maguk is változtatni kívánnak jelenlegi helyzetükön és tevőlegesen hozzájárulnak ennek eléréséhez. Párhuzamosan dolgozik szociális, közösségi és a helyi-gazdasági színtereken, szem ellőtt tartva a terület adottságait, szükségleteit. Az alkalmazott módszereket a fenntarthatóság és a helyi erőforrásokra, szükségletekre és szándékokra épülő tevékenységeket szem előtt tartva válogatjuk, a kuratóriumba helyi szereplők is bekerültek a szakemberek mellett. A célcsoport az érintettek mellett a felzárkóztatás iránt elkötelezett szakemberekre, intézményekre és civil szervezetekre, döntéshozókra is kiterjed.

Nemzeti Művelődési Intézet KFT.

A lakiteleki Népfőiskola Alapítvány által létrehozott NMI Művelődési Intézet Nonprofit Kft. 2017. január elsején kezdte meg szakmai tevékenységét. A szervezet elsődleges célja a közművelődési feladatellátás biztosítása a helyi társadalom- és gazdaságfejlesztés szolgálatában. A Művelődési Intézet országos szakmai hálózatában indul újra a hazánk minden megyéjére és a határainkon túli magyarlakta területekre is kiterjedő, több ezer partnerszervezetet bevonó fejlesztőmunka.

A 2016. december 2-án a Magyar Közlönyben megjelent 378/2016. (XII. 2.) kormányrendelet 11 §-a szerint a 2016. december 31-én megszűnt Nemzeti Művelődési Intézet feladatait az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. látja el. A kormányrendelet rendelkezik egyebek mellett arról is, hogy a Nonprofit Kft. veszi át a Kulturális Közfoglalkoztatási Programmal, valamint a folyamatban lévő európai uniós pályázati projektekkel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket.

A szervezet – a közösségi művelődést a társadalmi, gazdasági, humán fejlesztések egyik meghatározó eszközrendszereként értelmezve – küldetésének tekinti, hogy a közösségeket képessé tegye saját értékeik felismerésére és az ebből adódó lehetőségek kihasználására, valamint ennek támogatására képzések, tudásmegosztó alkalmak és képzésfejlesztés révén megfelelő szakmai utánpótlást is biztosítson.

Alsómocsoládi Sport Egyesület

Az Alsómocsoládi Sport Egyesület 2009-ben alakult a falu fiataljainak kezdeményezésére.  Az egyesület elsődleges célja, hogy egészségnevelő tevékenységet folytasson, rendszeres testmozgásra, sportolásra, mozgás gazdag és egészséges életmódra ösztönözze a település lakosságát, továbbá a szabadidős tevékenységek feltételrendszerének megteremtése. Az egyesület tevékenysége során céljai megvalósítása érdekében együttműködik a helyi önkormányzattal, a települési intézményekkel, valamint a civil szervezetekkel, továbbá a térségben működő, hasonló célokat és tevékenységeket végző szervezetekkel.  A szervezet elsősorban fiatalokat tömörít, így kiemelt figyelmet fordítanak a fiatalok bevonására, az ifjúsági közösségi élet fejlesztésére. Jellegéből adódóan a szervezet elsősorban sportprogramokat szervez, a legtöbb embert megmozgató rendezvényük a hagyományos Sportnap, valamint 2015 óta késés fejszehajító versenyt is rendeznek. A saját rendezvényeik mellett rendszeresen közreműködnek a település minden rendezvényén. Az egyesület fontosnak tartja az esélyegyenlőséget, ezért minden rendezvényen nagy figyelmet fordítanak a mozgáskorlátozottak igényeire.

Demokratikus Alsómocsoládi Gyermek– és Ifjúsági Önkormányzat

A Demokratikus Alsómocsoládi Gyermek– és Ifjúsági Önkormányzat 1996-ban alakult, a település polgármestere, Dicső László támogatásával. A polgármester nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a fiatalok már kisgyermekként megismerkedjenek a felnőttkorban rájuk váró demokratikus társadalom szabályaival. Négyévente tavasszal titkos és egyenlő választáson a 10-26 éves korosztály tagjai 2 képviselőt és 1 polgármestert választanak maguk közül, akik a DAGYIÖK alapszabálya szerint testületi üléseken vesznek részt, éves munkaterv és költségvetés szerint működnek, és korosztályuk igényeit figyelembe véve programokat szerveznek.

A DAGYIÖK működési feltételeit a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg. A 6-tól 30 évig terjedő korcsoportba nagyjából 100 gyermek és fiatal tartozik. Az ő érdekvédelmüket, érdekképviseletüket kívánják biztosítani az ifjúsági önkormányzat tagjai, és arra is törekszenek, hogy minél hasznosabban töltsék el szabad idejüket. A kitűzött célok megvalósításában a fiatalok, a korosztályi segítők és a felnőtt segítő együtt dolgozik, így erősödik a fiatalok önbizalma, és felelősség-érzete. Munkájukhoz a Települési Önkormányzat és a Teleház, valamint az azt fenntartó „Mocsolád-Civilház” Nonprofit Kft nyújt jelentős segítséget. A Teleház technikai felszerelését ajánlotta fel a programok megvalósítására, valamint infrastrukturális hátteret biztosít számukra. Az ifjúsági polgármester és a képviselők részt vehetnek a felnőtt Önkormányzat testületi ülésein, ahol a korcsoportjukat érintő napirendi pontokban véleményezési joguk van.

Mágocs Városi Sport Kör

A Mágocs Városi Sport Kör immár hosszú évek óta próbálja a lehetőségeihez mérten a város lakosainak az aktív sportolást biztosítani, a mozgásszegény életmódot megszüntetni, célja a város lakosságának rendszeres testmozgásra, sportolásra, ezzel együtt egészséges életmódra történő ösztönzése.  A jelenleg működő, aktív szakosztályok: labdarúgás (Megye III., Öreg Fiúk), férfi kézilabda, természetjáró szakosztály, asztalitenisz. Jelenleg nem működik az autós és a lovas szakosztály, de korábban népszerű rally és fogathajtó verseny is volt. Egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek az utánpótlás nevelésére, hogy megtanítsák a felnövekvő nemzedéket a mozgás örömére és a csapatszellem erősítésére. Az iskolásokat versenyeztetik a Bozsik kupán is. További cél a gyorsuló, elkényelmesedő világban megtalálni a sportolásban az örömet, a rendezvényeken felhívni a figyelmet arra, hogy a mozgás egészségesebb életvitelt eredményezhet.