Tanácsadás

Kompetenciamérés, fejlesztési terv készítés, tanácsadás

 

A kompetencia valamely funkció teljesítésére való alkalmasságot jelent. Ez az alkalmasság döntések meghozatalában és a döntések kivitelezésében, végrehajtásában nyilvánul meg. A döntés meghozatalának feltétele a motiváltság, a kivitelezésé a képesség.  A kompetenciát úgy kell tekinteni, mint olyan általános képességet, amely a tudáson, a tapasztalaton, az értékeken és a diszpozíciókon alapszik, és amelyet egy adott személy tanulás során fejleszt ki magában.

A kulcskompetenciák az ismeretek, készségek, attitűdök és jártasságok hierarchikus rendszere, amellyel mindenkinek rendelkeznie kell ahhoz, hogy személyiségét kiteljesíthesse és fejleszthesse, be tudjon illeszkedni a társadalomba, és eredményesen foglalkoztatható legyen. A kulcskompetenciákat elsősorban a formális oktatás illetve képzés időszaka alatt célszerű elsajátítani, melynek lényeges feltétele az oktatás minősége. Az egész életen át tartó tanulás során bármely típusá tudás megszerzését, megtartását, transzferjét ezek a kompetenciák támogatják. Úgy kell tekintenünk a kulcskompetenciákra, melyek kellő szintű birtoklása motivál az egész életre kiterjedő tanulásra, a szociálisan értékes és eredményes karriercélok megvalósítására, az adekvát életpálya megtalálására, a munka, a közösség megbecsülésére és fejlesztésére.

A QCA meghatározásában kulcskompetencia (key skill) többek között:

 • számolástechnika (application of number),
 • kommunikáció (communication),
 • saját tanulás megszervezése és fejlesztése (improving own learning and performance),
 • e-kommunikáció (information technology),
 • problémamegoldás (problem solving),
 • kooperáció, illetve együttműködés (working with others).

A projekt e nyolc kompetenciaterületen folytat le 120 fő bevonásával komplex mérést, majd fogalmaz meg javaslatokat a fejlesztésükre.

 

Álláskeresési egyéni tanácsadás

 

A projekt 120 fő részére biztosít egyéni álláshelykeresési, elhelyezkedési tanácsadást.

E humán szolgáltatás olyan szolgáltatási forma, amely középpontjában az ember áll. Megjelenése a társadalomban mindig az önszerveződés jele, és az ember értékes voltának a hangsúlyozása. Az álláskeresési tanácsadás olyan pszichológiai ismereteken alapuló eljárás, amely a tanácskérőt tovább kívánja segíteni saját életútja építésében. Célra orientált, problémamegoldó tevékenység, amely személyes kontaktuson keresztül valósul meg a tanácsadó és a tanácskérő között. A folyamat célja, hogy egy meghatározott kérdéskör tisztázódjék a tanácsadó segítségével úgy, hogy interperszonális kapcsoltban információáramlás történik. Az információátadás olyan minőségben és olyan interakciókon keresztül valósul meg, ahogy azt a tanácskérő igénye meghatározza.

 

A tanácsadásban három jól elkülöníthető egység van, amit a tanácsadónak figyelembe kell venni . A szakaszok a tanácskérő fejlődését, változását írják le:

 • Megismerő szakasz: azt a tudatosítási folyamatot foglalja magában, amelyben az egyén megismeri a pálya-munkavállalás szempontjából kiemelten fontos tulajdonságait (ezek az érdeklődés, képesség, érték, munkamód). A megismerés szakasza a tanácskérő önmagáról alkotott képének összetevőit strukturálja.
 • Fejlesztő szakasz: a tanácsadási tevékenység folyamatjellegét biztosítja. A fejlesztő szakasz a tanácsadásban azoknak a képességeknek a kiemelését jelenti, amelyek segíthetnek azoknak a tulajdonságoknak a megőrzésében és megerősödésében, amelyek a célok elérését biztosítják. Megalapozza továbblépési irányokat és esélyeket.
 • Szintetizáló szakasz: itt történik az öndefiníció megfogalmazása. A személyiség kialakít magáról egy képet, melynek középpontjában egy kivetített pályakép áll, és ehhez kapcsolódnak a valódi tulajdonságai, melyeket a tanácsadási folyamatában megismert, tudatosított és megerősített.

 

Munkavállalási tanácsadás

 

Ez a tanácsadási forma a munkapiaci folyamatok megismerésén, a munkavállalást elősegítő, illetve korlátozó tényezők feltárásán, az elhelyezkedési akadályok elhárításán, valamint a szükséges támogatási eszközök meghatározásán keresztül segíti az álláshoz jutást és az állás megtartását.

A tanácsadói beszélgetés során a tanácskérő megerősítést kaphat elképzeléseiben, bizonytalanságát, kétségeit eloszlathatja és a megszerzett tudása, készségei, munkatapasztalatai birtokában igényeihez igazodó döntést hozhat további szakmai pályafutásával kapcsolatban és az elhelyezkedésre irányuló tervet dolgozhat ki, illetve valósíthat meg.

 

A projekt keretében 32 fő részére egyéni, vagy csoportos, telefonos, vagy személyes konultációt, tanácsadást biztosítunk.

 

Munkavállalási utánkövetési tanácsadás

 

A projekt 32 fő részére biztosítja az utánkövetési tanácsadási szolgáltatást.

Az álláskeresési tanácsadás folyamatának kiterjesztése a munkaerőpiacon munkavállalóként elhelyezkedett személyek részére. A mentor rendszeresen telefonon, illetve személyesen tartja a kapcsolatot a munkavállalóval, valamint a foglalkoztatóval egyaránt, így biztosítva a beilleszkedéssel és a munkavállalással kapcsolatban jelentkező konfrontációk és nehézségek hatásainak minimalizálását, a munkában tartás és sikeres beilleszkedés megvalósulását.

Az utánkövető  tanácsadás során a szocializáció folyamatának tevékenységben megnyilvánuló vetületét ismerjük meg és elemezzük. Meghatározott alapelveket érvényesítünk, melyeket vonatkoztatunk a tanácsadásban is felhasználható elvekre. Ezek:

 • Dinamikusság: ez az alapelv azt jelenti, hogy az életpályát egyfajta ellentétpár jelenik meg, az állandóság és a dinamikusság.
 • Szakaszosság: ez a tanácsadásban az ismétlődés lehetőségét jelenti. Más minőségben, de ismétlődhetnek ugyanazok az élmények, események, körülmények, ezek egymással összefüggő szakaszokat, vagy élesen elkülöníthető szakaszokat jelenthetnek.
 • Szilárdság: az életút folyamán az ember személyiség jellemzői fokozatosan szilárdulnak. A személyiségre jellemző tulajdonságok határozzák meg az ember tevékenységét. A tanácsadásban a karakteres személyiség-jellemzőkre kell építeni.
 • Plaszticitás: ez az elv azt jelenti, hogy azok a mozgássémák, viselkedéssémák, amelyek a tevékenységhez szükségesek, megfelelő (adekvát) rendszert alkotnak.

 

Szupervízió

 

A projekt 30 fő részére biztosít szupervíziót az Őszi Fény Idősek Otthonában, illetve a Mágocsi Gondozási Központban.

A szupervíziós csoport támasz, olyan háttérként működik, amelyben a segítés problémáit meg tudják beszélni. Segít, hogy a bevont lássa kompetencia határait, tudja, hogy mikor kell segítőt igénybe venni, hogyan kell az általa segített személyt elengedni, vagy szakemberhez küldeni. A szupervízió elsősorban az időskorú személyek és a velük dolgozó intézményi alkalmazottak és az őket körülvevő családtagok közötti kommunikáció javítását, az életminőség komplex javítását jelenti. A kommunikáció sajátossága, hogy mindkét oldalról befolyásolják az életkori sztereotípiák, az orvos idősekkel szembeni indulatáttételei és az ellenkező irányú viszont-áttételek. Hasonló befolyásoló hatása van a hagyományos férfi és női szerepeknek (különösen falusi környezetben). Ugyancsak nehezítik a kommunikációt az előítéletek.   A  szupervízió célja a segítő szakmában dolgozók  és az ellátottak mentális védelme, a dolgozók szakmai kompetenciájának fejlesztése. A szupervízió fókuszában a szakmai személyiség áll, ami azt jelenti, hogy a személyiségfejlesztés a szakmai kontextus keretei között zajlik. Előfordulhat, hogy a segítő helyzetben a személyes érintettségünk, vakfoltjaink miatti bevonódás akadályozza munkánkat, elakadást okoz. A szupervízió  segíti a problémákra való rálátást egy külső szemszögből. A szupervizor  reflektív jelenléte, kérdései segítségével a szupervizált képes lesz rálátni önmagára, a saját működésmódjára, elsajátítja az önreflexió képességét. A projekt során a csoportos és egyéni szupervízió eszközei egyaránt alkalmazásra kerülnek.