Tanácsadás

Kompetenciamérés, fejlesztési terv készítés, tanácsadás

 

A kompetencia valamely funkció teljesítésére való alkalmasságot jelent. Ez az alkalmasság döntések meghozatalában és a döntések kivitelezésében, végrehajtásában nyilvánul meg. A döntés meghozatalának feltétele a motiváltság, a kivitelezésé a képesség.  A kompetenciát úgy kell tekinteni, mint olyan általános képességet, amely a tudáson, a tapasztalaton, az értékeken és a diszpozíciókon alapszik, és amelyet egy adott személy tanulás során fejleszt ki magában.

A kulcskompetenciák az ismeretek, készségek, attitűdök és jártasságok hierarchikus rendszere, amellyel mindenkinek rendelkeznie kell ahhoz, hogy személyiségét kiteljesíthesse és fejleszthesse, be tudjon illeszkedni a társadalomba, és eredményesen foglalkoztatható legyen. A kulcskompetenciákat elsősorban a formális oktatás illetve képzés időszaka alatt célszerű elsajátítani, melynek lényeges feltétele az oktatás minősége. Az egész életen át tartó tanulás során bármely típusá tudás megszerzését, megtartását, transzferjét ezek a kompetenciák támogatják. Úgy kell tekintenünk a kulcskompetenciákra, melyek kellő szintű birtoklása motivál az egész életre kiterjedő tanulásra, a szociálisan értékes és eredményes karriercélok megvalósítására, az adekvát életpálya megtalálására, a munka, a közösség megbecsülésére és fejlesztésére.

A QCA meghatározásában kulcskompetencia (key skill) többek között:

 • számolástechnika (application of number),
 • kommunikáció (communication),
 • saját tanulás megszervezése és fejlesztése (improving own learning and performance),
 • e-kommunikáció (information technology),
 • problémamegoldás (problem solving),
 • kooperáció, illetve együttműködés (working with others).

A projekt e nyolc kompetenciaterületen folytat le 120 fő bevonásával komplex mérést, majd fogalmaz meg javaslatokat a fejlesztésükre.

 

Álláskeresési egyéni tanácsadás

 

A projekt 120 fő részére biztosít egyéni álláshelykeresési, elhelyezkedési tanácsadást.

E humán szolgáltatás olyan szolgáltatási forma, amely középpontjában az ember áll. Megjelenése a társadalomban mindig az önszerveződés jele, és az ember értékes voltának a hangsúlyozása. Az álláskeresési tanácsadás olyan pszichológiai ismereteken alapuló eljárás, amely a tanácskérőt tovább kívánja segíteni saját életútja építésében. Célra orientált, problémamegoldó tevékenység, amely személyes kontaktuson keresztül valósul meg a tanácsadó és a tanácskérő között. A folyamat célja, hogy egy meghatározott kérdéskör tisztázódjék a tanácsadó segítségével úgy, hogy interperszonális kapcsoltban információáramlás történik. Az információátadás olyan minőségben és olyan interakciókon keresztül valósul meg, ahogy azt a tanácskérő igénye meghatározza.

 

A tanácsadásban három jól elkülöníthető egység van, amit a tanácsadónak figyelembe kell venni . A szakaszok a tanácskérő fejlődését, változását írják le:

 • Megismerő szakasz: azt a tudatosítási folyamatot foglalja magában, amelyben az egyén megismeri a pálya-munkavállalás szempontjából kiemelten fontos tulajdonságait (ezek az érdeklődés, képesség, érték, munkamód). A megismerés szakasza a tanácskérő önmagáról alkotott képének összetevőit strukturálja.
 • Fejlesztő szakasz: a tanácsadási tevékenység folyamatjellegét biztosítja. A fejlesztő szakasz a tanácsadásban azoknak a képességeknek a kiemelését jelenti, amelyek segíthetnek azoknak a tulajdonságoknak a megőrzésében és megerősödésében, amelyek a célok elérését biztosítják. Megalapozza továbblépési irányokat és esélyeket.
 • Szintetizáló szakasz: itt történik az öndefiníció megfogalmazása. A személyiség kialakít magáról egy képet, melynek középpontjában egy kivetített pályakép áll, és ehhez kapcsolódnak a valódi tulajdonságai, melyeket a tanácsadási folyamatában megismert, tudatosított és megerősített.

 

Munkavállalási tanácsadás

 

Ez a tanácsadási forma a munkapiaci folyamatok megismerésén, a munkavállalást elősegítő, illetve korlátozó tényezők feltárásán, az elhelyezkedési akadályok elhárításán, valamint a szükséges támogatási eszközök meghatározásán keresztül segíti az álláshoz jutást és az állás megtartását.

A tanácsadói beszélgetés során a tanácskérő megerősítést kaphat elképzeléseiben, bizonytalanságát, kétségeit eloszlathatja és a megszerzett tudása, készségei, munkatapasztalatai birtokában igényeihez igazodó döntést hozhat további szakmai pályafutásával kapcsolatban és az elhelyezkedésre irányuló tervet dolgozhat ki, illetve valósíthat meg.

 

A projekt keretében 32 fő részére egyéni, vagy csoportos, telefonos, vagy személyes konultációt, tanácsadást biztosítunk.

 

Munkavállalási utánkövetési tanácsadás

 

A projekt 32 fő részére biztosítja az utánkövetési tanácsadási szolgáltatást.

Az álláskeresési tanácsadás folyamatának kiterjesztése a munkaerőpiacon munkavállalóként elhelyezkedett személyek részére. A mentor rendszeresen telefonon, illetve személyesen tartja a kapcsolatot a munkavállalóval, valamint a foglalkoztatóval egyaránt, így biztosítva a beilleszkedéssel és a munkavállalással kapcsolatban jelentkező konfrontációk és nehézségek hatásainak minimalizálását, a munkában tartás és sikeres beilleszkedés megvalósulását.

Az utánkövető  tanácsadás során a szocializáció folyamatának tevékenységben megnyilvánuló vetületét ismerjük meg és elemezzük. Meghatározott alapelveket érvényesítünk, melyeket vonatkoztatunk a tanácsadásban is felhasználható elvekre. Ezek:

 • Dinamikusság: ez az alapelv azt jelenti, hogy az életpályát egyfajta ellentétpár jelenik meg, az állandóság és a dinamikusság.
 • Szakaszosság: ez a tanácsadásban az ismétlődés lehetőségét jelenti. Más minőségben, de ismétlődhetnek ugyanazok az élmények, események, körülmények, ezek egymással összefüggő szakaszokat, vagy élesen elkülöníthető szakaszokat jelenthetnek.
 • Szilárdság: az életút folyamán az ember személyiség jellemzői fokozatosan szilárdulnak. A személyiségre jellemző tulajdonságok határozzák meg az ember tevékenységét. A tanácsadásban a karakteres személyiség-jellemzőkre kell építeni.
 • Plaszticitás: ez az elv azt jelenti, hogy azok a mozgássémák, viselkedéssémák, amelyek a tevékenységhez szükségesek, megfelelő (adekvát) rendszert alkotnak.

 

Szupervízió

 

A projekt eredetileg 30 fő részére biztosított szupervíziót az Őszi Fény Idősek Otthonában és a Mágocsi Gondozási Központban. A szupervíziós csoport támasz, olyan háttérként működik, amelyben a segítés problémáit meg tudják beszélni. Segít, hogy a bevont lássa kompetencia határait, tudja, hogy mikor kell segítőt igénybe venni, hogyan kell az általa segített személyt elengedni, vagy szakemberhez küldeni. A szupervízió elsősorban az időskorú személyek és a velük dolgozó intézményi alkalmazottak, illetve az őket körülvevő családtagok közötti kommunikáció javítását, az életminőség komplex javítását jelenti. A szupervízió célja a segítő szakmában dolgozók és az ellátottak mentális védelme, a dolgozók szakmai kompetenciájának fejlesztése.

A képzés soron megmaradt összeg egy részét a szupervíziós tevékenység újbóli megszervezésére fordítottuk, ugyanannak a célcsoportnak, összesen 25 főnek a bevonásával.

A koronavírus miatt az idősotthonok dolgozói nagymértékben ki voltak, illetve jelenleg is ki vannak téve a mentális nehézségeknek. A bizonytalanság, az esetleges félelem mind a lakók, mind a hozzátartozók, mind a dolgozók életét, munkáját megnehezíti, a kapcsolat, a kommunikáció feszültté válhat.

Sajnos a járványhelyzet miatt ezt a programot is csak online módon tudtuk lebonyolítani, de ez, a beszerzési eljárásban kiválasztott szupervízor szakmai álláspontja szerint nem csökkenti a szupervízió hatékonyságát.

 

Az egyéni szupervíziókra 2021. január 4-e és 2021. május 24-e között került sor, egyénenként 5×3 órás időtartamban, havonta egy-egy alkalommal. Alsómocsoládról 13, Mágocsról 12 fő került bevonásra. A Mágocsi Gondozási Központban történt személyi változások miatt 2 fő idő előtt kilépett a programból, helyettük 2 fő került bevonásra.

Mágocson 2021. május 25-én, Alsómocsoládon május 26-án került sor a csoportos szupervízióra, szintén online formában.

 

A közösen átélt időszak feldolgozása és a folyamat végére helyezett team-szupervízió során javult a résztvevők együttműködő és kerettartó képessége, tisztázottabbá vált néhány, az intézmény működését befolyásoló szakmai kérdés, nőtt az egymás iránti bizalom, fejlődött a munkatársak önreflektivitása és az önismerete. Közelebb kerültek saját munkahelyi megéléseikhez, érzéseiknek nevet tudtak adni, egy-egy helyzetben képessé váltak a differenciáltabb megértésre. A szupervízió révén alkalomról alkalomra érezhetővé vált a feszültségek enyhülése, a résztvevők képessé váltak a szempontváltásra és segítséget kaptak ennek a rendkívüli helyzetnek a kezeléséhez. A szupervíziós esethozásokban hangsúlyos a gondozottak helyzetébe való belehelyezkedés. A rendkívüli események megélése és élmény szintű megértése hatására fejlődött a szupervizáltak empátiás készsége és az esetek komplex feldolgozása segítette a stresszhelyzetek kezelését, a frusztráció visszaszorítását az ellátottakkal és a kollégákkal való kiegyensúlyozott viszony kialakítását és fenntartását.

A koronavírus járvány a 2021. I. féléves programjaira is nagyban rányomta a bélyegét. Mivel a személyes megjelenést igénylő rendezvények megtartására nem volt lehetőségünk, a még hátra lévő, erre az időszakra átütemezett Kitelepüléseket és a Projekt záró rendezvényét is csak online formában tudtuk megvalósítani.

 

A járványhelyzet miatt még nagyobb hangsúlyt fektettünk az egészségfejlesztésre, az egészségmegőrzésre, mint a projektünk egyik fontos pillérére. Nem csak a szűk értelemben vett fizikai egészség, hanem a mentális egészség, illetve minden ahhoz kapcsolódó, azzal összefüggő terület – biztonságérzet, munkahelyek megtartása, családi kapcsolatok, közösségek, stb. – támogatása is előtérbe került a projekt záró szakaszában.

A beszámolási időszakban folytattuk a 2020-ban megkezdett védelmi intézkedéseket, egészségmegőrző, prevenciós és tájékoztató tevékenységeket, mint például:

 • Folyamatos tájékoztatás nyomtatott helyi, települési újságokban, hírlevelekben, szórólapokon, illetve online felületeken: települések honlapjain, Facebook oldalain, Alsómocsoládon a HolmiApp felületén. Az online megjelenéseknél a települések átvették egymástól a legfrissebb információkat. Alsómocsoládon külön Facebook csoport – Alsómocsolád közössége a koronavírus árnyékában – jött létre, a könnyebb tájékoztatás érdekében.
 • Külön figyelmet fordítottunk a térségben élő, magyarul nem, vagy nem jól beszélők tájékoztatására, az információkat angolul és németül is megosztottuk.
 • Folyamatosan – heti egy nap – működtettük a Kapcsolati vonal zöld számot, melyen felkészült önkéntesek fogadták azok telefonhívásait, akik úgy érezték, hogy segítő beszélgetésre van szükségük.
 • Támogattuk azokat az önkénteseket, akik segítettek szomszédjaik, barátaik, rokonaik ügyintézésében, bevásárlásaik intézésében.
 • Támogattuk azokat, akik az iskolás gyerekek online korrepetálásában tudtak segíteni.
 • Az idei évben ismét meghirdettük a vetőmag osztást annak érdekében, hogy minél többen térjenek vissza a háztáji gazdálkodásra, biztosítva ezzel az egészséges, saját termelésű zöldségeket, gyümölcsöket.
 • Több önkormányzat anyagilag is támogatta a munkájukat elveszítő lakosokat.
 • A korábban (2020. tavaszi és őszi időszakban) elvégzett kérdőíves felmérés egyik következtetése volt, hogy a járványhelyzet miatt sok esetben maradtak el az előre tervezett szűrővizsgálatok, kivizsgálások. Sokan nem mentek el háziorvosukhoz, vagy szakrendelésre, elmaradtak betervezett műtétek. Emiatt számítani lehet arra, hogy az emberek egészségi állapota a koronavírustól függetlenül is romlott, nem került sor a betegségek korai stádiumú szűrésére. Ezen folyamat megállítása, visszafordítása érdekében megbeszéléseket folytattunk a háziorvosokkal, fogorvossal, a védőnői és családsegítő szolgálattal a megtehető intézkedésekről, a várható kockázatokról.
 • A karanténhelyzet egy másik – az egészséghez szintén kapcsolódó – az összezártságból, esetleg az anyagi bizonytalanságból adódó problémát, a szenvedélybetegségek, függőségek, illetve a családon belüli erőszak növekedését is okozhatja. Ezért a szociális jelzőrendszer tagjait is igyekeztünk felkészíteni arra, hogy észrevegyük ezeket a rejtett problémákat is, hogy hatékonyan fel tudjunk készülni az ilyen esetekre is.
 • A mentális támogatást szintén nagyon fontosnak tartjuk, ez kifejezetten fontos az egészségügyben, a szociális szférában, az Idősgondozásban dolgozók részére. Mivel a pályázat részeként 2018-ban a Mágocsi Gondozási Központban és az Alsómocsoládi „Őszi Fény” Idősek Otthonában tartottunk már szupervíziót, melynek nagyon pozitív visszhangja volt a dolgozók részéről, úgy gondoltuk, hogy a pandémiás időszakban még fontosabb, hogy törődjünk az idősgondozásban dolgozók mentális egészségéről. Ezért 12, illetve 13 dolgozó részére januártól megkezdtük online formában az egyéni szupervíziót, havi egy alkalommal, 3 órás időtartamban.